Thẻ: Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật Dân sự 2015

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông …