Tag: Bộ luật hình sự 2015

Bộ luật Hình sự 2015

Bộ luật hình sự 2015 số 100/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ …