Thẻ: Đăng ký tạm trú

Thời hạn của sổ tạm trú

Câu hỏi: Cháu là sinh viên vừa thuê nhà trọ, chủ nhà không đi làm đăng kí tạm trú nên cháu tự đi làm, khi …