Thẻ: Luật tố tụng dân sự

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp …