Thẻ: Nghị quyết 64/2013/QH13 quy định một số điểm thi hành hiến pháp