Thẻ: quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung