Thẻ: Viên chức

Thế nào là viên chức

Câu hỏi: Những người làm ở các Phòng, Ban trong Trường Đại học công lập thì gọi là công chức hay viên chức? Họ có …