Tạm ngừng hoạt động quá 2 năm bị xử phạt thế nào?

Tạm ngừng hoạt động quá 2 năm bị xử phạt thế nào?

Câu hỏi

Tôi thành lập công ty năm 2010 mà sau khi thành lập xong nhưng do diều kiện tôi chưa hoạt động được nhưng tôi không thông báo tạm ngừng hoạt động giờ tôi muốn hoạt động lại thi phải làm sao và có bị xử phạt không?

Trả lời câu hỏi:

Theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Nghị định của Chính phủ số 88 ngày 28/9/2006 về đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm

Như vậy, doanh nghiệp chỉ được tạm ngừng hoạt động tối đa 2 năm và phải có thông báo với cơ quan đăng kí kinh doanh và cơ quan thuế.

Do đó theo Điều 165. Xử lý vi phạm Luật doanh nghiệp quy định như sau: “…

2. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:…………………………..

đ) Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong mười hai tháng liên tục;

e) Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;”

Như vậy hình thức xử phạt đối với trường hợp này là doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh.

Give a Comment