Thẩm quyền ký kết hợp đồng của trưởng chi nhánh?

Thẩm quyền ký kết hợp đồng của trưởng chi nhánh?

Câu hỏi

Luật sư có thể cho tôi biết thẩm quyền ký kết hợp đồng đối với trưởng chi nhánh như thế nào?

Luật sư trả lời

Luật Doanh nghiệp quy định, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp. Do đó, ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Thương mại, trưởng chi nhánh có quyền tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động với lao động người Việt Nam hoặc lao động người nước ngoài để làm việc tại chi nhánhkhi người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền cho trưởng chi nhánh ký hợp đồng lao động.Ngoài ra, trưởng chi nhánh của thương nhân nước ngoàicũng có quyền giao kết hợp đồng tại Việt Nam nếu phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong Giấy phép thành lập chi nhánh.Tuy nhiên, trưởng chi nhánh cũng chỉ được giao kết các hợp đồng với đối tác phù hợp với nội dung ngành nghề đăng ký của chi nhánh. Nếu hợp đồng của chi nhánh ký kết không phù hợp với ngành nghề đăng ký của chi nhánh thì có thể bị Tòa án tuyên bố vô hiệu trong trường hợp phát sinh tranh chấp.

Give a Comment