Thẩm quyền xác định cha cho con khi chưa đăng ký kết hôn thuộc về cơ quan nào?

Thẩm quyền xác định cha cho con khi chưa đăng ký kết hôn thuộc về cơ quan nào?

Câu hỏi

Tôi có một việc kính mong quý luật sư giải đáp thắc mắc. Tôi mới có con mới sinh đựợc 2 tháng, tôi và nguời yêu chưa đăng ký kết hôn. Tôi và người yêu đến ubnd xã làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con nhưng đựợc trả lời Tòa án mới có thể gỉai quyết. Đến tòa, tòa lại yêu cầu về ubnd xã. Tôi và nguời yêu cứ đi đi lại lại nhưng chưa đựơc giải quyết. Vì vậy, tôi muốn hỏi quý luật sư đối trường hợp này phải làm sao để người yêu tôi có thể ghi tên cha trên giấy khai sinh của con?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hôn nhân gia đình năm 2014

Luật hộ tịch năm 2014

2. Luật sư trả lời:

Điều 101 Luật hôn nhân và gia đình 2014 có quy định như sau:

Điều 101. Thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con.

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp.

2. Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết và trường hợp quy định tại Điều 92 của Luật này.

Quyết định của Tòa án về xác định cha, mẹ, con phải được gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch; các bên trong quan hệ xác định cha, mẹ, con; cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Cơ quan đăng ký hộ tịch theo khoản 1 Điều 101 Luật hôn nhân và gia đình 2014 là Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, tại Điều 24 Luật hộ tịch 2014 có quy định như sau:

Điều 24. Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Như vậy, trường hợp không có sự tranh chấp về việc xác định cha cho con thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết chính là ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con. Đối với trường hợp này bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đến chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi đã trả lời bạn rằng thẩm quyền giải quyết việc của bạn là Tòa án nhân dân. Đồng thời, yêu cầu thực hiện thủ tục nhận cha cho con.

Điều 25 Luật hộ tịch 2014 quy định về thủ tục nhận cha, mẹ, con như sau:

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc quan hệ mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Give a Comment