Thân nhân hưởng chế độ gì khi người đang hưởng lương hưu chết?

Thân nhân hưởng chế độ gì khi người đang hưởng lương hưu chết?

Câu hỏi

Cho e hỏi bố e đóng bảo hiểm xã hội được 25 năm, hưởng lương hưu 36 tháng bị mất, mẹ e năm nay 60 tuổi. Vậy mẹ e có được hưởng chế độ gì không ạ?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2014

2. Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, bố bạn đang hưởng lương hưu được 36 tháng thì mất, thì mẹ bạn và bạn có thể được nhận các khoản trợ cấp như sau:
– Trợ cấp mai táng:
Căn cứ Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định trợ cấp mai táng.

“Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:
a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;
b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.
2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.
3. Người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 Điều này.”

Theo đó, bố bạn đang hưởng lương hưu mất nên người lo mai táng cho ông sẽ nhận được trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại tháng mà bố bạn mất.
– Trợ cấp tuất:
Căn cứ Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
b) Đang hưởng lương hưu;
c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.

2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;
b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;
d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.”

Theo đó, bố bạn đang hưởng lương hưu mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên, thuộc một trong các trường hợp khi mất người thân được hưởng tiền tuất hằng tháng.
Tuy nhiên, để được hưởng tiền tuất hàng tháng thì mẹ bạn và bạn phải thuộc trường hợp sau:
– Bạn chưa đủ 18 tuổi, nếu từ đủ 18 tuổi trở lên (bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trờ lên).
– Mẹ bạn từ đủ 55 tuổi trở lên (không có thu nhập hoặc thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở).
Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được quy định tại Khoản 1 Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, như sau:
“1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.”
Nếu mẹ bạn và bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì mỗi người được hưởng bằng 50% mức lương cơ sở. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện từ tháng liền kề sau tháng bố bạn mất.
Tuy nhiên, nếu bạn có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần trừ trường hợp “con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;” (Theo Khoản 3 Điều 69 Luật BHXH 2014).
“Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng” (Theo Khoản 2 Điều 70 Luật BHXH 2014).

Give a Comment