Câu hỏi:

Tôi làm tại một đơn vị hành chính. Cơ quan tôi mua tài sản có giá trị nhỏ có hợp đồng, thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên về thanh lý hợp đồng tôi không biết lập theo ngày trước khi có hóa đơn hay sau khi có hó đơn.Và quy định này được áp dụng tại vản bản nào ạ. Tôi kính mong luật sự trả lời giúp tôi ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Thứ nhất, Biên bản thanh lý hợp đồng là một loại văn bản, được lập tại thời điểm hết hiệu lực hay hoàn thành hợp đồng. Trong đó, hai bên cùng xác định các bên đã hoàn thành hay chưa hoàn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo những gì đã thỏa thuận trên hợp đồng và hai bên cùng thống nhất kết thúc hợp đồng mà không khiếu kiện gì nhau. Thanh lý hợp đồng, đồng nghĩa với việc mọi thủ tục thanh toán, giao hàng đã hoàn tất. Như vậy, lập biên bản thanh lý hợp đồng là bước cuối cùng trong việc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản.

Thứ hai, Căn cứ Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC về Lập hóa đơn, trong đó tại khoản 2 của điều 16 có quy định:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Theo như căn cứ nêu trên thì ngày lập hóa đơn bán hàng hóa phải trùng với ngày chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt vào việc đã thanh toán hay chưa. Nói cách khác, hóa đơn phải được xuất ngay sau khi giao hàng.

Như vậy, theo như hai phân tích nêu trên, biên bản thanh lý hợp đồng được lập vào thời điểm hoàn thành (bước cuối cùng) hợp đồng thì theo nguyên tắc, ngày trên biên bản thanh lý hợp đồng phải sau ngày có hóa đơn.

Tuy nhiên, trên biên bản thanh lý hợp đồng sẽ luôn có nội dung:

“Bên B đã xuất / chưa xuất hóa đơn GTGT cho Bên A.

Nếu đã xuất đủ thì cũng nêu rõ đã xuất đủ cùng với giá trị hóa đơn.

Nếu chưa xuất hoặc chưa xuất đủ thì cũng nêu rõ số liệu và thời hạn xuất hóa đơn (trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày lập biên bản thanh lý hợp đồng).”

Trong trường hợp này, hóa đơn xuất sau ngày của biên bản thanh lý hợp đồng vẫn hợp lệ nhưng phải trong thời hạn đã thoả thuận.