Câu hỏi:

Theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP thì dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp có phải bao gồm dịch vụ thu hoạch sản phẩm của các ngành nông, lâm, thủy sản không? Dịch vụ khai thác gỗ, củi rừng trồng có phải là dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp không?

Trả lời:

Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ, quy định: Gỗ rừng trồng, gỗ tận thu và phế, phụ phẩm lâm nghiệp (cành cây rừng trồng, mùn cưa, gỗ vụn,…), sản phẩm lâm sản ngoài gỗ là sản phẩm lâm nghiệp.

Như vậy, dịch vụ khai thác gỗ, củi rừng trồng không được coi là dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.