Thế nào là tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí

Thế nào là tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí

Câu hỏi:

Tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí công đoàn là gì ? (để tính phụ cấp cho cán bộ công đoàn không chuyên trách có số lượng công đoàn viên 75 người)?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Nguyên tắc tính phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở được quy định tại Mục II Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ của tổng liên đoàn lao động Việt nam về chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn như sau:

“1. Nguyên tắc:

1.1. Mức phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở được xác định căn cứ vào số lượng lao động của đơn vị.

1.2. Phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở = (Hệ số phụ cấp) x (Tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí công đoàn)

1.3. Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp.

Công đoàn cơ sở được sử dụng tối đa 30% số thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn (phần công đoàn cơ sở được sử dụng) để chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách và phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở. Trường hợp nguồn kinh phí này sử dụng không hết thì bổ sung chi hoạt động phong trào. Đối với công đoàn cơ sở được chuyên môn hỗ trợ kinh phí chi phụ cấp cho cán bộ công đoàn, việc sử dụng do công đoàn cơ sở quyết định.

Công đoàn cơ sở căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi (tháng, quý, năm) phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp, nhưng phụ cấp kiêm nhiệm không quá hệ số 0,7; phụ cấp trách nhiệm không quá hệ số 0,3.

1.4. Tại công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn chỉ được hưởng 1 mức phụ cấp kiêm nhiệm hoặc phụ cấp trách nhiệm cao nhất.

1.5. Đối với công đoàn cơ sở doanh nghiệp có số thu, chi ngân sách công đoàn hàng năm lớn, việc áp dụng mức chi phụ cấp trách nhiệm cho kế toán công đoàn cơ sở theo quy định này chưa phù hợp. Ban chấp hành công đoàn cơ sở xem xét và quyết định mức phụ cấp kiêm nhiệm của kế toán như Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở, hoặc ký hợp đồng kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Việc ký hợp đồng, mức chi trả cho kế toán phải được công đoàn cấp trên trực tiếp chấp thuận bằng văn bản.”

Theo quy định trên, mức phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở được tính theo công thức = Hệ số phụ cấp x  Tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí công đoàn

Trong đó, hệ số phụ cấp được quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ. Hệ số này phụ thuộc vào vị trí, chức vụ của cán bộ công đoàn trong tổ chức công đoàn và số lượng lao động.

Tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí công đoàn không có văn bản quy định về khái niệm này.

Như vậy, để tính phụ cấp cho cán bộ công đoàn không chuyên trách có số lượng công đoàn viên 75 người thì sẽ phụ thuộc vào hệ số phụ cấp và mức tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí công đoàn.

Give a Comment