Thời điểm có hiệu lực của hồ sơ đề xuất

Thời điểm có hiệu lực của hồ sơ đề xuất

Câu hỏi:

Hồ sơ yêu cầu quy định hồ sơ đề xuất có hiệu lực 40 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu ( 8h00p ngày 27/4/2017), thời gian mở thầu 8h30p. Hồ sơ đề xuất của công ty ghi có hiệu lực 40 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 8h30p ngày 27/4/2017. Tổ thẩm định nói sai về “thời điểm” dẫn tới sai về “thời hạn” theo quy định do đó loại cả 3 nhà thầu (2 công ty ghi: 8h00 ngày 26/4 và 8h30 ngày 26/4). Xét theo Luật đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP vẫn đủ 40 ngày. Xin hỏi luật sư: Tổ thẩm định làm như trên là đúng hay sai?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đấu thầu 2013;

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

– Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ điểm g) Khoản 1 Điều 12 của Luật đấu thầu 2013 quy định thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

“g) Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 30 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 40 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhung không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án;”

Mặt khác, căn cứ Khoản 42 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

“42. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày.”

Như vậy, thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Tính là tính từ ngày có thời điểm đóng thầu, không tính theo giờ do đó Tổ thẩm định trả lời như trên là sai.

Trước đây, tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP quy định:

“8. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là số ngày được tính từ ngày đóng thầu, ngày hết hạn nộp hồ sơ đề xuất (tính từ thời điểm đóng thầu, thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất đến 24 giờ của ngày đó), đến 24 giờ của ngày cuối cùng có hiệu lực nđược quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.”,

hư vậy, trước đây sẽ tính từ thời điểm đóng thầu (tính theo giờ trong ngày có thời điểm đóng thầu) tuy nhiên hiện nay văn bản này đã hết hiệu lực.

Give a Comment