Câu hỏi:

Xin chào Luật sư, tôi là công nhân lái xe của một cơ quan đã làm việc được 19 năm. Vừa qua cơ quan tôi mới thay Giám đốc mới và đã điều chuyển tôi sang làm công việc khác là bảo vệ nhưng không có thời hạn. Tôi xin hỏi Luật sư là cơ quan tôi làm thế có sai không xin Luật sư trả lời giúp tôi?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật lao động 2012

– Nghị định 05/2015/NĐ-CP

2. Giải quyết vấn đề:

Theo quy định tại Điều 31 Bộ luật lao động 2012:

“Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Hướng dẫn Điều này, Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 8. Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác

Người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 31 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

a) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

b) Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Sự cố điện, nước;

d) Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

2. Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

3. Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

4. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại Khoản 3 Điều này mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động.”

Theo quy định trên, người sử dụng lao động chỉ có quyền chuyển người lao động sang làm một công việc khác so với hợp đồng khi xảy ra một trong các trường hợp như: thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, thời gian người lao động phải chuyển sang làm công việc mới không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp người lao động đồng ý. Như vậy, đối với trường hợp của bạn, nếu công ty bạn không có bất kỳ lý do nào thuộc một trong các lý do trên đây thì việc chuyển bạn từ vị trí lái xe sang làm công việc mới là bảo vệ là không hợp lý, điều này vi phạm quy định pháp luật lao động. Bên cạnh đó, nếu không được sự đồng ý từ bạn, công ty sẽ phải chuyển bạn về vị trí cũ khi thời gian làm công việc mới đủ 60 ngày cộng dồn trong một năm.