Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

Câu hỏi:

Theo Điểm b) Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 có quy định: Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu là sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu. Em có đăng tải thông báo mời thầu gói thầu xây lắp, tuy nhiên ngày phát hành (bán) hồ sơ mời thầu dự định sau 15 ngày kể từ ngày đăng báo (không phải sau 3 ngày theo quy định), như vậy có phù hợp với Điểm b) Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 không? Mong sớm nhận được phúc đáp của anh chị.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điểm b) Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 quy định như sau:

“Điều 12. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định;

b) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu;

c) Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời quan tâm được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ quan tâm trước thời điểm đóng thầu;

d) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ dự sơ tuyển trước thời điểm đóng thầu;

đ) Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu;

…”.

Như vậy, trong trường hợp này, bạn đăng tải thông báo mời thầu gói thầu xây lắp, tuy nhiên ngày phát hành hồ sơ mời thầu dự định sau 15 ngày kể từ ngày đăng báo là không đúng quy định pháp luật, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu, không đảm bảo được cạnh tranh trong đấu thầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>