Thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại là bao lâu? Trường hợp gây thiệt hại xảy ra trước ngày Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thì việc xác định ra sao?

Thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại là bao lâu? Trường hợp gây thiệt hại xảy ra trước ngày Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thì việc xác định ra sao?

Câu hỏi

Trường hợp gây thiệt hại xảy ra trước ngày Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thì việc xác định ra sao ? Kết hợp trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với các loại trách nhiệm khác như thế nào ?

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật dân sự 2015

– Bộ luật tố tụng dân sự 2015

2. Luật sư tư vấn:

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu BTTH:

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm. Đây là quy định chung trong BLDS. Cần lưu ý các trường hợp đặc biệt sau:

Khi xảy ra các trường hợp gây thiệt hại trước ngày BLDS 2015 có hiệu lực thì việc xác định thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại được thực hiện như sau:

-Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh kể từ ngày 01-01-2005 (ngày Bộ luật tố tụng dân sự có hiệu lực), thì thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm.

-Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh trước ngày 01-01-2005, thì thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là hai năm, kể từ ngày 01-01-2005.

-Riêng đối với các trường hợp oan sai do họat động tố tụng gây ra thì áp dụng quy định cụ thể của NQ 388.

Trường hợp đối với bộ luật dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Bộ luật dân sự năm 2015 có một số quy định về thời hiệu khởi kiện khác với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 và của Bộ luật dân sự năm 2005; đó là:

– Quy định tại khoản 2 Điều 184 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

“Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc.

“Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ”.

(Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 không có quy định này).

– Quy định tại Điều 429 Bộ luật dân sự năm 2015

“Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

(Điều 427 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 02 năm).

Quy định tại Điều 588 Bộ luật dân sự năm 2015

“Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm”.

(Điều 607 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 02 năm).

– Quy định tại khoản 1 Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015

“1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau: a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này; b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này”.

(Điều 645 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 10 năm đối với bất động sản; không có quy định khi hết thời hiệu yêu cầu chia di sản thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó; không có quy định giải quyết đối với trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản).

Do Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Bộ luật dân sự năm 2015 có những quy định về thời hiệu khởi kiện khác với quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 và Bộ luật dân sự năm 2005, nên việc áp dụng các quy định này đã được quy định tại Điều 517 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và tại Điều 2 Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội khóa 13, đồng thời cũng đã được hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

Kết hợp trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với các loại trách nhiệm khác

-Bảo hiểm tài sản: khi chủ sở hữu tài sản có mua bảo hiểm tài sản thì khi xảy ra sự kiện báo hiểm đã được trù liệu trong hợp đồng bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm chi trả trước khi đã hội đủ điều kiện. Sau khi đã chi trả, công ty bảo hiểm có quyền kiện bên gây thiệt hại thực hiện việc bồi thường.

-Bảo hiểm tính mạng: tương tự như trên.

-Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới: nếu chủ xe cơ giới đã mua bảo hiểm TNDS thì khi chủ xe gây thiệt hại cơ quan bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho người bị thiệt hại hoặc cho người gây thiệt hại nếu người này đã bồi thường.

-Bảo hiểm xã hội.

Give a Comment