Thông báo việc làm muộn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Thông báo việc làm muộn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Câu hỏi

Kính chào Luật sư, tôi cần được tư vấn về bảo hiểm thất nghiệp như sau: tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, tháng này theo quy định tôi phải thông báo việc làm từ ngày 5-7; nhưng tôi bận việc về quê để mua căn hộ chung cư giá rẻ cho mẹ nên không thông báo. Vậy tôi tiếp tục thông báo có được hưởng nữa không?

Luật sư trả lời

Căn cứ theo quy định của Luật việc làm năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành:

1. Quy định về thông báo việc làm khi hưởng trợ cấp thất nghiệp
Thông báo tìm kiếm việc làm là một thủ tục bắt buộc phải thực hiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được hưởng bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp sẽ phải thông báo việc làm tương đương với từng đó tháng. Quy định này giúp cho Trung tâm dịch vụ việc làm và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thể quản lý được người lao động đang trong tình trạng thất nghiệp, đảm bảo đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định thì Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi rõ thời hạn thông báo vào các ngày như sau:

Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;
Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Việc thông báo được thực hiện trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ việc làm, người lao động dựa trên thời hạn thông báo trên Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng nộp tờ khai theo mẫu 16 (kèm theo thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH):

Mẫu đơn thông báo về việc tìm kiếm việc làm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:…….

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………………………..

Tên tôi là: ………………………………………….sinh ngày …………. / ………… /………

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………………

Chỗ ở hiện nay:..……………….………………………………………………

Số điện thoại :…………………………………………………………………………………………

Theo Quyết định số……….… ngày………/……../……… tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp……………….tháng, kể từ ngày……./……/….. đến ngày……/……../…… tại tỉnh/thành phố……………………………….

Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:

(1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

(2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

………..……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

(…) Tên đơn vị thứ (…): (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng việc làm hiện nay:

Không có việc làm

Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, công việc đang làm) ……………………………………………………………………………….. ……………………….……………………………………………………………………. Tình trạng khác (ốm đau, thai sản,…..)……………………………………….

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

………., ngày….. tháng…. năm……

Người thông báo

(ký, ghi rõ họ tên)

2. Hậu quả của việc không thông báo việc làm:
Người lao động không thông báo việc làm tháng nào sẽ mất quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không thông báo việc làm hàng tháng thì Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra người lao động không thông báo việc làm có thể bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: nếu trong thời hạn 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo việc làm thì người lao động còn bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp- có nghĩa chấm dứt cho cả các tháng về sau chưa được hưởng.

Đối với người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do 3 tháng liền không thông báo việc làm thì sẽ không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để tính cho lần sau hưởng.

3. Ngoại lệ của nguyên tắc thông báo việc làm:
Theo quy định trên thì được hiểu người lao động phải thực hiện thông báo việc làm đúng thời hạn ghi trong quyết định. Tuy nhiên nếu thời hạn thông báo việc làm trùng với thời gian người lao động thuộc một trong các trường hợp sau, người lao động có thể không phải thực hiện thông báo đúng thời hạn ghi trong quyết định:

Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên;
Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
Nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.
Ốm đau có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở dạy nghề;
Thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng.
Đối với các trường hợp kể trên, người lao động có nghĩa vụ thông báo việc làm trong thời hạn 3 ngày, tính từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo việc làm hàng tháng. Hết thời hạn 3 ngày mà người lao động không thông báo thì bị tính là không thực hiện thông báo việc làm và vẫn bị mất hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng không thông báo. Nếu không trực tiếp thông báo thì có thể ủy quyền cho người khác thông báo hoặc gửi thư bảo đảm cho Trung tâm dịch vụ việc làm, kèm theo đó là giấy tờ, tài liệu chứng minh lý do thông báo chậm là các trường hợp kể trên.

4. Vậy làm sao để hưởng trợ cấp thất nghiệp trọn vẹn trước khi có việc làm?
Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp trọn vẹn, người lao động cần tìm hiểu rõ ràng những quy định của pháp luật về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, cũng như cần biết rõ những nghĩa vụ của mình trong thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp tránh sai sót xảy ra.

Giả sử khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp rồi, người lao động cần phải theo dõi Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp để biết chính xác thời hạn thông báo việc làm để thực hiện đúng quy định về thông báo việc làm.

Thứ hai, trong quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ giới thiệu việc làm cho người lao động, nếu trường hợp muốn từ chối nhận việc làm từ trung tâm cần đưa ra lý do chính đáng.

Thứ ba, nếu trong quá trình hưởng trợ cấp người lao động tìm được việc làm mới thì có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động mới ký hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng để hưởng xong trợ cấp thất nghiệp…

 

 

 

 

Give a Comment