Thông tư 01/2015/TT-UBDT tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi Ủy ban dân tộc

Thông tư 01/2015/TT-UBDT tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi Ủy ban dân tộc

Thông tư 01/2015/TT-UBDT Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban dân tộc

Số hiệu: 01/2015/TT-UBDT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ủy ban dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 23/07/2015 Ngày hiệu lực: 07/09/2015
Ngày công báo: 18/08/2015 Tình trạng Còn hiệu lực

Tóm tắt.

  • Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 01/2015/TT-UBDT quy định về tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Ủy ban); quản lý công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và chế độ thông tin báo cáo.

  •  Đối tượng áp dụng

Các Vụ, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban.

  • Trách nhiệm thi hành

Chánh Thanh tra Ủy ban có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng Ủy ban và Thủ trưởng vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

Thủ trưởng vụ, đơn vị thuộc Ủy ban, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  •  Hiệu lực thi hành

Thông tư 01/2015/TT-UBDT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2015, thay thế Thông tư 02/2011/TT-UBDT ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban Dân tộc quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, đề nghị các Vụ, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Ủy ban Dân tộc qua Thanh tra Ủy ban để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/01_2015_TT-UBDT_Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 01/2015/TT-UBDT tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi Ủy ban dân tộc” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment