Thông tư 02/2019/TT-BTC quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài chính

Thông tư 02/2019/TT-BTC quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài chính

Số hiệu: 02/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 14/01/2019 Ngày hiệu lực: 01/03/2019
Ngày công báo: 15/03/2019 Số công báo: Từ số 311 đến số 312
Tình trạng: Còn hiệu lực

Các kỳ báo cáo cần thực hiện của ngành Tài chính

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2019/TT-BTC quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính.Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải thực hiện những báo cáo dưới đây:

– Báo cáo thống kê ngày: Xác định theo ngày làm việc;

– Báo cáo thống kê tháng: Tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đến hết ngày cuối cùng của tháng;

– Báo cáo thống kê quý: Tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê đến hết ngày cuối cùng của tháng thứ ba của kỳ báo cáo thống kê đó;

– Báo cáo thống kê 6 tháng;

– Báo cáo thống kê năm;

– Báo cáo thống kê đột xuất;

– Báo cáo thống kê khác.

Các kỳ báo cáo trên được ghi ở phần giữa của từng biểu mẫu báo cáo và được tính theo ngày dương lịch.

Nếu ngày cuối cùng của thời hạn báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày gửi báo cáo là ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó.

Thông tư 02/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2019.

Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính theo quy định của Luật Thống kê s 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015 về chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

2. Số liệu thng kê trong hệ thống báo cáo thống kê quy định tại Thông tư này thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thng kê thuộc lĩnh vực quản lý của mình bao gồm thông tin thống kê của các đơn vị trực thuộc và thông tin thống kê của các đơn vị thuộc quyền quản lý theo phân cấp và theo địa bàn.

3. Đối với các báo cáo khác không thuộc phạm vi điều chnh của Thông tư này, các đơn vị thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đốvới các đối tượng sau:

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

2. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện báo cáo thống kê ngành Tài chính.

 

Give a Comment