Thông tư 03/2016/TT-TANDTC quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp , Thẩm phán cao cấp do CATANDTC ban hành

Thông tư 03/2016/TT-TANDTC quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp , Thẩm phán cao cấp do CATANDTC ban hành

Số hiệu: 03/2016/TT-TANDTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 03/02/2016 Ngày hiệu lực: 17/03/2016
Ngày công báo: 28/02/2016 Số công báo: Từ số 201 đến số 202
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư 03/2016/TT-TANDTC Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung hoạt động của Hội đồng Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp. 

1. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán

– Thông tư 03 quy định Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết nghị theo đa số. Trường hợp biểu quyết có số ý kiến ngang nhau thì quyết nghị theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán.

– Trong quá trình hoạt động, Hội đồng được sử dụng con dấu của TANDTC.

2. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp

Theo Thông tư số 03/2016 của Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp gồm: Chánh án TANDTC làm Chủ tịch; 01 Phó Chánh án TANDTC và đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ là ủy viên.

Danh sách cụ thể của Hội đồng do Chánh án TANDTC quyết định. Việc thay đổi các ủy viên Hội đồng do Chánh án TANDTC quyết định sau khi có đề nghị của cơ quan mà ủy viên đó đại diện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán theo Thông tư 03/2016/TT-TANDTC:

– Tổ chức kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp;

– Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ Thẩm phán sơ cấp lên Thẩm phán trung cấp, từ Thẩm phán trung cấp lên Thẩm phán cao cấp;

– Tổ chức kỳ thi tuyển chọn vào ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp cho các trường hợp tại khoản 3 và khoản 5 Điều 68 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

– Ban hành nội quy, quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp;

4. Phiên họp của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp

Theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TANDTC, Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán họp tối thiểu 02 kỳ họp cho mỗi kỳ thi (trước và sau khi tổ chức thi). Ngoài ra, xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có quyền triệu tập họp đột xuất. Các kỳ họp phải có đủ thành viên của Hội đồng, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/03.2016.TT-TANDTC.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 03/2016/TT-TANDTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment