Thông tư 05/2016/TT-BTNMT quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia do bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Thông tư 05/2016/TT-BTNMT quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia do bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Số hiệu: 05/2016/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 13/05/2016 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 14/06/2016 Số công báo: Từ số 383 đến số 384
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BTNMT quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật khí tượng thủy văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 13/05/2016.

1. Quy định chung về nội dung quan trắc khí tượng thủy văn

Theo quy định tại Thông tư 05, nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia bao gồm: yếu tố quan trắc, chế độ quan trắc và chế độ truyền phát số liệu quan trắc khí tượng thủy văn.

2. Trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Thông tư số 05/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia tại Khoản 17, Khoản 18 Điều 3 Luật khí tượng thủy văn gồm:

– Trạm khí tượng bề mặt;

– Trạm khí tượng trên cao;

– Trạm ra đa thời Tiết;

– Trạm khí tượng nông nghiệp;

– Trạm thủy văn;

– Trạm hải văn;

– Trạm đo mưa;

– Trạm định vị sét;

– Trạm giám sát biến đổi khí hậu;

– Trạm chuyên đề.

3. Chế độ quan trắc các yếu tố tại trạm khí tượng thủy văn được Thông tư 05/2016/BTNMT quy định tại Điều 7, trong đó đơn cử:

– Trạm khí tượng hạng 1 quan trắc 8 lần/ngày vào 01 giờ, 04 giờ, 07 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 16 giờ, 19 giờ và 22 giờ.

– Trạm khí tượng hạng 2 và hạng 3 quan trắc 4 lần/ngày vào 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ.

– Trạm ra đa thời Tiết quan trắc liên tục 24/24 giờ.

– Trạm định vị sét quan trắc 24/24 giờ.

– Trạm thu ảnh vệ tinh thu ảnh 10 phút một lần.

4. Chế độ truyền phát số liệu quan trắc khí tượng thủy văn được quy định tại Điều 8 Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT, trong đó đơn cử:

– Trạm khí tượng hạng 1 truyền phát báo điện SYNOP 8 lần/ngày vào 01 giờ, 04 giờ, 07 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 16 giờ, 19 giờ và 22 giờ, điện CLIM một lần/tháng vào 19 giờ 30 phút vào ngày cuối cùng của tháng, điện CLIMAT một lần/tháng vào 20 giờ ngày cuối cùng của tháng.

– Trạm ra đa thời Tiết truyền phát số liệu liên tục 24/24 giờ.

– Trạm ô zôn-bức xạ cực tím truyền phát số liệu 1 lần/tháng vào ngày cuối cùng của tháng.

Thông tư 05 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 của Luật khí tượng thủy văn

Đối tượng áp dụngq

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quan trắc khí tượng thủy văn của trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/05.2016.TT-BTNMT.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 05/2016/TT-BTNMT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment