Thông tư 08/2016/TT-BTNMT quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Thông tư 08/2016/TT-BTNMT quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Số hiệu: 08/2016/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 16/05/2016 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 11/07/2016 Số công báo: Từ số 467 đến số 468
Tình trạng: Còn hiệu lực
Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư 08/2016/TT-BTNMT về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia với các quy định về thông tin, dữ liệu phục vụ đánh giá; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; đánh giá các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu; đánh giá khí hậu quốc gia.

1. Thông tin, dữ liệu phục vụ đánh giá

Theo Thông tư số 08/2016 thì các thông tin, dữ liệu sau đây được sử dụng để phục vụ đánh giá:
+ Kịch bản biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố mới nhất.
+ Niên giám thống kê.
+ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
+ Thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu quốc gia và thông tin liên quan đến Bộ, ngành địa phương.

2. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

Việc đánh giá tác động của biến đối khí hậu bao gồm: Phân tích, đánh giá các tác động tiêu cực, tích cực, ngắn hạn, dài hạn của biến đổi khí hậu đến thiên tai, tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái, điều kiện sống, hoạt động kinh tế – xã hội và các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên lĩnh vực.
Cụ thể, Thông tư 08/2016 hướng dẫn như sau:
– Đánh giá tác động đến thiên tai gồm có đánh giá phạm vi, cường độ, tần suất và tính bất thường của thiên tai khí tượng thủy văn.
– Đánh giá tác động đến các tài nguyên như nước, đất, rừng, biển và hải đảo, khoáng sản, năng lượng, đa dạng sinh học.
– Đánh giá tác động đến môi trường, hệ sinh thái gồm có hải văn, thủy động lực biển; khí tượng khí hậu; đất đai; hệ sinh thái và các nội dung khác.
– Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động kinh tế – xã hội và các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên lĩnh vực gồm đánh giá các tác động tiêu cực, tích cực, ngắn hạn, dài hạn.

3. Đánh giá các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu

– Thông tư số 08 năm 2016 quy định đánh giá các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua: Thực trạng các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; hiệu quả của các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tới các hoạt động kinh tế – xã hội trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
– Đánh giá giải pháp giảm nhẹ biến đối khí hậu: Thông tư 08/TT-BTNMT quy định nội dung đánh giá gồm: Thực trạng các giải pháp giảm nhẹ giảm nhẹ biến đổi khí hậu và Hiệu quả của các giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu tới các hoạt động kinh tế – xã hội trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và khả năng nhân rộng.

4. Đánh giá khí hậu quốc gia

Thông tư số 08 hướng dẫn chi tiết nội dung đánh giá khí hậu quốc gia theo khoản 1 Điều 35 Luật khí tượng thủy văn.
Thông tư 08/2016/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 01/7/2016.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia theo quy định tại khoản 8 Điều 33 của Luật khí tượng thủy văn.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/08.2016.TT-BTNMT.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 08/2016/TT-BTNMT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment