Thông tư 08/2017/TT-BTP hướng dẫn giấy tờ trong trợ giúp pháp lý

Thông tư 08/2017/TT-BTP hướng dẫn giấy tờ trong trợ giúp pháp lý

 

Số hiệu: 08/2017/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 15/11/2017 Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: 07/02/2018 Số công báo: Từ số 353 đến số 354
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt nội dung

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 08/2017/TT-BTP quy định chi tiết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; đăng ký tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý; tập sự, kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Đối tượng áp dụng

Thông tư 08/2017/TT-BTP áp dụng đối với các đối tượng sau:

  • Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn viên pháp luật thực hiện trợ giúp pháp lý.
  • Người tập sự trợ giúp pháp lý.
  • Người được trợ giúp pháp lý.
  • Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý.
  • Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Hiệu lực thi hành

  • Thông tư 08/2017/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
  • Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý.
  • Bãi bỏ điểm 4, Mục I, Phần A Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/09/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; bãi bỏ Mẫu số 01 và Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/08.2017.TT-BTP.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 08/2017/TT-BTP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment