Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu: 10/2017/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 29/05/2017 Ngày hiệu lực: 17/07/2017
Ngày công báo: 18/06/2017 Số công báo: Từ số 449 đến số 450
Tình trạng: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/10_2017_TT-BNNPTNT_350651.doc” text=”Download: Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment