Thông tư 148/2018/TT-BQP về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Thông tư 148/2018/TT-BQP về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Số hiệu 148/2018/TT-BQP Loại văn bản Thông tư
Nơi ban hành Bộ Quốc phòng Người ký Phan Văn Giang
Ngày ban hành 04/10/2018 Ngày có hiệu lực 20/11/2018
Ngày công báo 24/10/2018 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ 148/2018/TT-BQP

1. Thông tư này quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (sau đây gọi chung là tuyển quân).

2. Thông tư này áp dụng với Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác tổ chức, thực hiện tuyển quân.

NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU TUYỂN QUÂN

1. Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

2. Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm.

3. Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

4. Chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần tạo nguồn xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2018 và thay thế Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/148.2018.TT-BQP.ASKLAW.doc” text=”Download: Thông tư 148/2018/TT-BQP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment