Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Số hiệu: 155/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hiệu lực: 01/01/2016
Ngày công báo: 28/10/2015 Số công báo: Từ số 1069 đến số 1070
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với công ty chứng khoán, công ty đại chúng, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoóa…về công bố thông tin định kỳ hoặc bất thường trên thị trường chứng khoán được ban hành ngày 06/10/2015.

  • Quy định chung về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Người thực hiện công bố thông tin theo Thông tư 155 của Bộ Tài chính được quy định như sau:

– Các đối tượng công bố thông tin là tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ công bố các thông tin trên thị trường  chứng khoán thông qua 01 người đại diện theo pháp luật hoặc 01 cá nhân là người được uỷ quyền.

– Nhà đầu tư là cá nhân tự thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoặc ủy quyền cho 01 tổ chức, 01 cá nhân khác thực hiện nghĩa vụ công khai thông tin. Nhà đầu tư nước ngoài báo cáo và công bố thông tin theo quy định của Thông tư 155 này và pháp luật chứng khoán hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc thông báo thông tin của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do công ty quản lý quỹ thực hiện.

  • Công bố thông tin định kỳ của Công ty đại chúng

Công ty đại chúng định kỳ công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán; Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; thông tin về hoạt động chào bán và báo cáo sử dụng vốn, về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

  • Công bố thông tin bất thường

Thông tư 155 năm 2015 quy định Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

– Tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong toả hoặc được phép hoạt động trở lại;

– Tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh;

– Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

– Công bố thông tin của các công ty chứng khoán về Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Công ty đại chúng phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục (nếu có);

– Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện 13 quyền cho cổ đông hiện hữu.

  • Công bố thông tin theo yêu cầu

Thông tư 155/2015/TT-BTC quy định trong các trường hợp công ty đại chúng phải công khai thông tin trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi công ty niêm yết, đăng ký giao dịch:

– Khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư cần công bố thông tin;

– Có thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.

Nội dung thông báo công bố theo yêu cầu phải nêu rõ sự kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán yêu cầu công bố; nguyên nhân và đánh giá của công ty về tính xác thực của sự kiện đó, giải pháp khắc phục (nếu có).

Thông tư 155 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016 

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành trái phiếu (ngoại trừ tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương);

b) Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, quỹ đại chúng;

c) Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là Trung tâm lưu ký chứng khoán);

d) Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định pháp luật;

đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/155.2015.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 155/2015/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment