Thông tư 23/2014/TT- BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông tư 23/2014/TT- BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Số hiệu 23/2014/TT-BTNMT Loại văn bản Thông tư
Nơi ban hành Bộ tài nguyên và môi trường Người ký Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành 19/05/2014 Ngày có hiệu lực 05/07/2014
Ngày công báo 04/07/2014 Tình trạng Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

Đối tượng áp dụng: 

  • Cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, nhà ở và công trình xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính các cấp và các cơ quan khác có liên quan; công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn.
  • Người sử dụng đất; chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Chuyển tiếp, hiệu lực áp dụng:

  • Thông tư 23/2014/TT-BTNMT thay thế các văn bản: Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT; Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010; Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/05/2011.
  • Phôi Giấy chứng nhận đã phát hành theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT;
  • Trường hợp đã nộp đủ hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận hợp lệ và đã in, viết Giấy chứng nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ; trường hợp chưa in, viết Giấy chứng nhận thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
  • Việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 23 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể sau khi đã làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với người giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định. Chỉ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đáp ứng điều kiện cấp theo Luật đất đai 2013 và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trường hợp giao đất làm nhà ở thì chỉ cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân đã làm nhà ở và không có chỗ ở nào khác.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/23.2014.TT-BTNMT.ASKLAW.doc” text=”Download: Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment