Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường KCN

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường KCN

Số hiệu: 31/2016/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: 29/11/2016 Số công báo: Từ số 1213 đến số 1214
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung; bảo vệ môi trường làng nghề và bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ban hành ngày 14/10/2016.

1. Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung

– Thông tư số 31/2016 quy định các yêu cầu trong lập quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp và trong xây dựng, vận hành hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp. Theo đó:
+ Việc lập quy hoạch phải đảm bảo giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường, thuận lợi cho phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;
Đảm bảo diện tích cây xanh ít nhất chiếm 10% diện tích khu công nghiệp;
+ Về hạ tầng kỹ thuật, Thông tư 31/BTNMT quy định cụm công nghiệp phải có hệ thống thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn. Việc xây dựng các hệ thống phải đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 31.
– Riêng với khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, Thông tư 31/2016 quy định phải đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và có hệ thống thoát nước hoạt động đủ công suất, ổn định.

2. Bảo vệ môi trường làng nghề theo Thông tư số 31/TT-BTNMT

– Điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề để được công nhận làng nghề như sau:
+ Có phương án bảo vệ môi trường làng nghề;
+ Cơ sở hoạt động trong làng nghề được phê duyệt báo cáo tác động môi trường hoặc thủ tục tương đương, thu gom, xử lý chất thải đúng quy định;
+ Cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường làng nghề, theo Thông tư 31 năm 2016 phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, có điểm tập kết chất thải rắn;
+ Có tổ chức tự quản bảo vệ môi trường.
– Đồng thời phải tiến hành đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm định kỳ 02 năm/lần.
Có biện pháp quản lý đối với các cơ sở không thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề và không cấp phép cho cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

3. Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

– Thông tư 31/2016/BTNMT hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hệ thống xử lý nước thải và lưu lượng nước thải từ 30 m3/ngày.đêm trở lên phải lập, ghi vào nhật ký vận hành hệ thống nước thải.
Trường hợp các cơ sở không tự xử lý thì thực hiện quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chuyển giao nước thải không nguy hại để xử lý.
– Ngoài ra, cơ sở cũng phải thực hiện quản lý chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo hướng dẫn của Thông tư số 31 năm 2016.
Thông tư 31/2016/TT-BTNMT còn hướng dẫn phương án bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; làng nghề và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sẽ có hiệu lực ngày 01/12/2016.

 Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết Điều 67, Điểm đ Khoản 1 Điều 68, Điều 101, Điều 108, Khoản 2 Điều 121, Khoản 3 Điều 123, Khoản 3 Điều 125, Khoản 1 Điều 130 Luật Bảo vệ môi trường; Khoản 1 và Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây viết tắt là Nghị định số 19/2015/NĐ-CP); Điều 37, Điều 39, Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (sau đây viết tắt là Nghị định số 38/2015/NĐ-CP); bao gồm:

1. Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp; khu kinh doanh, dịch vụ tập trung.

2. Bảo vệ môi trường làng nghề.

3. Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

 Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường cụm công nghiệp; khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; làng nghề; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây viết tắt là cơ sở).

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/31.2016.TT-BTNMT.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 31/2016/TT-BTNMT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment