Thông tư 33/2014/TT-BCA trình tự thủ tục bổ nhiệm miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

Thông tư 33/2014/TT-BCA trình tự thủ tục bổ nhiệm miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

Thông tư 33/2014/TT-BCA  quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

Số hiệu: 33/2014/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 05/08/2014 Ngày hiệu lực: 22/09/2014
Ngày công báo: 23/08/2014 Tình trạng Còn hiệu lực

Tóm tắt.

  • Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 33/2014/TT-BCA quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự.

  • Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp.

  • Điều khoản chuyển tiếp

Đối với những giám định viên kỹ thuật hình sự đã được bổ nhiệm trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chuyên ngành học chưa phù hợp với chuyên ngành giám định đang thực hiện hoặc chưa có trình độ đại học theo chuyên ngành quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này thì được tiếp tục thực hiện công tác giám định (không phải bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm) nhưng trong thời gian 05 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải học tập để đảm bảo tiêu chuẩn giám định viên kỹ thuật hình sự.

Đối với những trường hợp có đủ tiêu chuẩn giám định viên kỹ thuật hình sự theo quy định của Luật giám định tư pháp năm 2012 và Thông tư này, đã được bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà trong quyết định bổ nhiệm chưa ghi rõ chuyên ngành theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này thì phải ra quyết định bổ nhiệm lại cho phù hợp với chuyên ngành giám định kỹ thuật hình sự.

  • Hiệu lực thi hành

Thông tư 33/2014/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2014.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/33_2014_TT-BCA_Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 33/2014/TT-BCA trình tự thủ tục bổ nhiệm miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment