Thủ tục đăng ký kinh doanh shop quần áo thế nào?

Thủ tục đăng ký kinh doanh shop quần áo thế nào?

Câu hỏi:

Điều kiện để được chia lợi nhuận?

Trả lời

Điều 61 LDN quy định về điều kiện chia lợi nhuận như sau:

Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; đồng thời vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.

Give a Comment