Thủ tục đăng ký mã số mã vạch năm 2018?

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch năm 2018?

Câu hỏi

Tôi đang muốn đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm của công ty mình nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Luật sư tư vấn giúp tôi thủ tục đăng ký mã vạch.

Luật sư tư vấn:

Điều 6, Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN quy định:

Điều 6. Trình tự cấp MSMV

Việc cấp MSMV thực hiện theo trình tự sau đây:

1. Đăng ký sử dụng MSMV;

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV;

3. Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV;

4. Hướng dẫn sử dụng MSMV.

Theo căn cứ trên thì bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng mã số mã vạch.

Điều 7, Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN quy định:

1. Các tổ chức/doanh nghiệp muốn sử dụng MSMV phải đăng ký sử dụng MSMV tại các cơ quan được Tổng cục TCĐLCL chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV (sau đây gọi là Tổ chức tiếp nhận hồ sơ).

2. Hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV gồm:

a) Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác;

c) Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quy định này;

d) Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam (Mạng GEPIR) theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Quy định này.

Theo căn cứ trên thì bạn cần nộp hồ sơ tại cơ quan được Tổng cục đo lường chất lượng chỉ định. Hồ sơ gồm:

– Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch (theo mẫu quy định)

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác

– Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN (theo mẫu quy định)

– Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam (theo mẫu quy định)

Thời gian giải quyết

– Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ đến Tổng cục TCĐLCL.

– Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục TCĐLCL tiến hành thẩm định hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV được gửi cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày được Tổng cục TCĐLCL cấp.

Như vậy thì trong vòng 20 ngày bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment