Tính trợ cấp thôi việc cho nhân viên?

Tính trợ cấp thôi việc cho nhân viên?

Câu hỏi

Nhân viên A vào làm việc ngày 01/05/2017 ký hợp đồng thử việc đến ngày 31/05/2017. Ký hợp đồng lđ chính thức ngày 01/06/2017 và nghỉ việc vào ngày 01/05/2018. Trong trường hợp này nhân viên a có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không khi chỉ hoàn thành hợp đồng chính thức là 11 tháng. Theo em tìm hiểu, điều 48 luật lao động 2012 và điều 14 nghị định 05/2015/nđ-cp thì thời gian tính trợ cấp thất nghiệp cho người lao động là thời gian làm việc thực tế bao gồm cả thử việc. Hiện tại các trường hợp nhân viên làm việc hơn 12 tháng nghỉ việc, cty em làm trợ cấp thất nghiệp 1 tháng thử việc bình thường. Nhưng trường hợp này nhân viên chỉ làm việc đúng 12 tháng tính cả thử việc. Vậy cty em có cần tính không ?

1. Cơ sở pháp lý

– Bộ luật lao động năm 2012

– Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động

2. Luật sư tư vấn

Căn cứ theo quy định tại điều 48 Bộ luật lao động 2012 thì chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật với người sử dụng lao động mà có thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động từ 12 tháng trở lên thì được hưởng trợ cấp thôi việc. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Cụ thể:

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Theo đó, căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

+ Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội;

+ Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

+ Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

Căn cứ theo quy định trên thì thời gian làm việc của người lao động A tại công ty bạn bao gồm cả thời gian thử việc và thời gian làm việc theo hợp đồng lao động là trên 12 tháng. Tuy nhiên, vì trong thời gian người lao động A làm cho công ty bạn thì công ty đã đóng bảo hiểm xã hội ( trong đó có bảo hiểm thất nghiệp ) cho người lao động, do đó, khi anh A nghỉ việc thì công ty bạn không phải chi trả trợ cấp thôi việc cho anh A, mà chế độ trợ cấp này sẽ được Trung tâm hỗ trợ việc làm chi trả cho người lao động thông qua trợ cấp thất nghiệp.

Give a Comment