Câu hỏi:

Trường hợp Công ty tôi (Công ty Chứng khoán) có nhân viên mới vào làm từ 16/03/2017, người đó đã có Chứng chỉ hành nghề Chứng khoán. Tôi có phải thông báo với Ủy ban chứng khoán hay các cơ quan chức năng khác về sự gia tăng chứng chỉ hành nghề (trừ việc khai báo tại Báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng) ngay khi nhân viên đó vào làm việc hay không? Và thời hạn là bao lâu sau khi nhân viên đó vào thì phải báo cáo với các cơ quan chức năng? Nếu muộn thì biện pháp giải quyết như thế nào? Cám ơn Luật sư đã quan tâm câu hỏi của tôi và mong sự phản hồi từ phía Luật sư! Trân trọng!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật chứng khoán của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 16 Thông tư 197/2015/TT-BTC quy định trách nhiệm của tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán, người đại diện theo pháp luật của tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán như sau:

“1. Bố trí, sử dụng người hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán mà người đó được cấp.

2. Giám sát người hành nghề chứng khoán bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán.

3. Thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng hai (02) ngày làm việc (theo mẫu quy định tại Phụ lục số VI Thông tư này) kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc phát hiện người hành nghề chứng khoán vi phạm quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán, kèm theo bản sao hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng (đối với trường hợp tuyển dụng), quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (đối với trường hợp nghỉ việc) hoặc biên bản phát hiện vi phạm của người hành nghề chứng khoán (nếu có).

4. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán có trách nhiệm ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào phụ lục đính kèm chứng chỉ hành nghề chứng khoán ngay sau khi người hành nghề chứng khoán được tiếp nhận làm việc hoặc nghỉ việc tại công ty.

5. Trước ngày 20 tháng 01 hàng năm, tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các nhân viên đã được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại công ty của năm trước liền kề (theo mẫu quy định tại Phụ lục số VII Thông tư này).”

Như vậy, khi có sự thay đổi về người lao động có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thì tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán phải có trách nhiệm thông báo với Ủy ban chứng khoán nhà nước, đối với trường hợp của công ty bạn thì phía công ty bạn phải có trách nhiệm thông báo với Ủy ban chứng khoán nhà nước trong thời gian 2 ngày kể từ ngày công ty bạn ký kết hợp đồng lao động với nhân viên đó.

Hiện nay cũng không có chế tài xử phạt đối với hành vi thông báo muộn tới Ủy ban chứng khoán về việc sử dụng người lao động có chứng chỉ chứng khoán. Tuy nhiên, tháng 9/2016 công ty bạn có thêm người lao động có chứng chỉ hành nghề chứng khoán nên đến 20/1/2017 công ty bạn phải báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước, nếu không thông báo trong thời hạn này thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 108/2013/NĐ-CP.