Câu hỏi:

Trong quá trình làm việc, tôi vô tình làm hư hỏng 1 tài sản có trị giá mua ban đầu năm 2010 khoảng 32 triệu.Trong quá trình thỏa thuận 2 bên không đồng ý với nhau nên nếu đưa gia pháp luật định giá thì tôi sẽ phải đền bù ra sao. Việc hư hỏng tài sản là sự cố tai nạn, không có chủ ý? Cảm ơn luật sư!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo Điều 130 Bộ luật lao động 2012 quy định về vấn đề người lao động khi lao động gây ra thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động như sau:

1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật lao động 2012.

2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

Như thế, trong trường hợp này, khi tham gia lao động bạn sơ suất làm hư hỏng tài sản của người sử dụng lao động thì bạn phải có trách nhiệm bồi thường cho người lao động. Mức bồi thường được xác định cụ thể theo Điều 32 Nghị định 05/2015/NĐ-CP bao gồm:

1. Người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề trước khi gây thiệt hại bằng hình thức khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 101 của Bộ luật lao động 2012 do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố.

2. Người lao động phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố;

b) Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao;

c) Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng lao động.

3. Trường hợp người lao động gây thiệt hại cho người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 05/2015/NĐ-CP mà có hợp đồng trách nhiệm với người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

4. Trường hợp thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa hoặc do sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù người sử dụng lao động đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì người lao động không phải bồi thường.

5. Trình tự, thủ tục và thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại được áp dụng theo trình tự, thủ tục và thời hiệu xử lý kỷ luật lao động.

Trong trường hợp này của bạn, bạn sơ suất làm hư hỏng tài sản của người sử dụng lao động (bạn phải đưa ra chứng cứ chứng minh cho điều này) thì việc bồi thường thiệt hại sẽ dựa vào:

– Bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm nếu có hợp đồng trách nhiệm;

– Nếu giá trị thiệt hại thực tế nhỏ hơn 10 tháng lương tối thiểu vùng thì mức bồi thường tối đa là 3 tháng lương ghi trong hợp đồng;

– Nếu giá trị thiệt hại thực tế lớn hơn 10 tháng lương tối thiểu vùng thì mức bồi thường là một phần hoặc toàn bộ theo giá thị trường.