Trách nhiệm thực hiện hợp đồng dân sự của các bên như thế nào?

Trách nhiệm thực hiện hợp đồng dân sự của các bên như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật ! Tôi có một vấn đề mong được chuyên mục tư vấn giúp ạ, cụ thể như sau: Ngày 20/7/2016, bố tôi có ký kết hợp đồng kinh tế với một công  C. Trong hợp đồng kinh tế, do bên B soạn thiếu một nội dung , trong biên bản biên bản thỏa thuận hợp đồng cũng do bên B soạn, nhưng trong hợp đồng có ghi “- Căn cứ vào Biên bản thỏa thuân hợp đồng…” Sau khi thực xong các nội dung đã ký trong hợp đồng kinh tế mà bên B yêu cầu bên A thực hiện nốt nội dung còn thiếu ở trong hợp đồng kinh tế nhưng lại có ở trong “Biên bản thỏa thuận hợp đồng”. Bên A không đồng ý và hai bên không hòa giải được. Vây cho tôi hỏi, bên nào đúng khi thực hiện hợp đồng kinh tế này? Mong chuyên mục tư vấn giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Hợp đồng kinh tế có bản chất là một dạng của hợp đồng dân sự, trong đó, có nội dung quy định cụ thể về lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự giữa các bên tham gia giao kết hợp đồng.

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2005, thì hợp đồng dân sự có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc có quy định khác.

Điều 402 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về các nội dung cơ bản của hợp đồng dân sự như sau:

“Tuỳ theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thoả thuận về những nội dung sau đây:

1. Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm;

2. Số lượng, chất lượng;

3. Giá, phương thức thanh toán;

4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

5. Quyền, nghĩa vụ của các bên;

6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

7. Phạt vi phạm hợp đồng;

8. Các nội dung khác”

Như vậy, nội dung cơ bản của hợp đồng dân sự là những điều khoản thỏa thuận giữa các bên giao kết hợp đồng về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dân sự. Về nguyên tắc, khi giao kết hợp đồng dân sự, các bên có nghĩa vụ thỏa thuận và thể hiện hiện rõ ràng các điều khoản của hợp đồng, việc thỏa thuận rõ rang, chặt chẽ nội dung của hợp đồng là căn cứ để bảo đảm cho các bên tuân thủ chặt chẽ sự thỏa thuận của các bên khi giao kết.

Căn cứ theo quy định trên vào trường hợp hợp đồng được giao kết giữa A và B. Theo thông tin bạn cung cấp, bên B có trách nhiệm soạn thảo hợp đồng, trong quá trình soạn thảo, bên B có sự thiếu sót. Sau đó, B và A ký kết. Việc B và A ký kết vào hợp đồng đã xác nhận việc B và A chấp nhận sự ràng buộc vào nội dung của hợp đồng đã ký. Vì vậy, việc B soạn thảo thiếu “Biên bản thỏa thuận hợp đồng’’ là do sự thiếu sót của B trong quá trình soạn thảo và ký kết, và B vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đã ký kết. Theo quy định, các bên có trách nhiệm thực hiện đúng theo nội dung hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, vì vậy, A có thể căn cứ vào nội dung không rõ ràng của hợp đồng này để không thực hiện nội dung thiếu sót trong hợp đồng.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment