Trách nhiệm trả nợ khi công ty giải thể

Trách nhiệm trả nợ khi công ty giải thể

Chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có vấn đề muốn chuyên mục giải đáp giúp tôi như sau: Trước kia, Công ty tôi có ký kết hợp đồng làm ăn với 1 công ty cổ phần C nhưng công ty C chưa thanh toán hết tiền cho bên công ty tôi. Chúng tôi cũng liên tục đòi nợ công ty C nhưng bên đó không có phản hồi. Chúng tôi vẫn giữ các giấy tờ liên quan đến việc chưa thanh toán hết tiền của công ty C. Hiện tại, Chúng tôi mới nhận được thông tin rằng công ty C đã giải thể. Vậy chúng tôi nên làm như thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình?Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Một doanh nghiệp khi hoạt động có thể tự nguyện giải thể hoặc bắt buộc bị giải thể khi doanh nghiệp không còn thoả mãn các điều kiện tồn tại theo quy định của pháp luật hoặc kinh doanh vi phạm pháp luật. Khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định các trường hợp giải thể doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể là doanh nghiệp phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Chuyển giao nghĩa vụ thanh toán nợ và nghĩa vụ hợp đồng cho chủ thể khác theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan.

Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, công ty C đã có hành vi cố tình không kê khai các khoản nợ chưa thanh toán khi làm hồ sơ giải thể nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Như vậy, hồ sơ giải thể không đảm bảo tính trung thực và tính chính xác nên các thành viên của Hội đồng quản trị công ty C phải liên đới chịu trách nhiệm. Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 2005:

“4. Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

5. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 4 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư.”

Việc công ty C đã có sự gian dối trong việc lập hồ sơ giải thể doanh nghiệp nhằm mục đích để trốn tránh trách nhiệm trả nợ cho công ty bạn thì công ty bạn khởi kiện người đại diện pháp luật của công ty C để đòi nợ. Các thành viên của Hội đồng quản trị của công ty C có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền nợ nói trên theo quy định tại Điều 298 Bộ luật dân sự năm 2005:

“1. Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

2. Trong trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.

3. Trong trường hợp bên có quyền đã chỉ định một trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó lại miễn cho người đó thì những người còn lại cũng được miễn thực hiện nghĩa vụ.

4. Trong trường hợp bên có quyền chỉ miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho một trong số những người có nghĩa vụ liên đới không phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình thì những người còn lại vẫn phải liên đới thực hiện phần nghĩa vụ của họ.”

Với những quy định của pháp luật như trên, bạn hoàn toàn có thể đòi được nợ chưa được thanh toán nếu như trong thời gian 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể của công ty C. Và bạn có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment