Câu hỏi:

Gia đình tôi có nhận nhập cho một dự án tổng số lợn 16 con với giá 75000₫/kg nay lợn đã bàn giao xong nhưng bên mua lại không trả đúng như vậy và trả 50000₫/kg mà bảng giá bên mua vẫn cho chúng tôi xem là trên 70000 vậy chúng tôi có đòi lại bằng giá như nói ban đầu không và đòi lại thì phải làm như thế nào? Xin luật sư tư vấn pháp luật giải thích giúp?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật dân sự 2005.

2. Giải quyết vấn đề:

Theo thông tin bạn cung cấp, giữa bạn và phía dự án có thực hiện một giao dịch dân sự đó là hợp đồng mua bán tài sản. Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất giá cả. Tuy nhiên sau khi giao dịch đã thực hiện xong, bên mua không trả đúng giá như đã thỏa thuận. Điều 388 Bộ luật dân sự 2005 quy định về hợp đồng dân sự, theo đó: “Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Về hình thức của hợp đồng dân sự, pháp luật quy định: “Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định” (Điều 770, Bộ luật dân sự 2005).

Như vậy, trong trường hợp này, giao dịch mua bán giữa bạn và phía bên mua có thể thực hiện bằng lời nói, bằng văn bản đều được pháp luật cho phép. Khi hợp đồng được giao kết và thực hiện sẽ phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên như nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng, trong đó có nghĩa vụ trả tiền của bên mua theo đúng thỏa thuận. Bộ luật dân sự 2005 tại điều 402 quy định về nội dung của hợp đồng dân sự, theo đó:

“Tuỳ theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thoả thuận về những nội dung sau đây:

1. Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm;

2. Số lượng, chất lượng;

3. Giá, phương thức thanh toán;

4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

5. Quyền, nghĩa vụ của các bên;

6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

7. Phạt vi phạm hợp đồng;

8. Các nội dung khác”.

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, hai bên đã thỏa thuận về giá cả và phương thức thanh toán trong hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi bạn chuyển quyền sở hữu số tài sản đó cho phía bên mua, bên mua đã không thực hiện đúng hợp đồng, nghĩa là không trả tiền đúng với giá cả đã thỏa thuận. Điều 438 Bộ luật dân sự 2005 quy định về nghĩa vụ trả tiền của bên mua trong hợp đồng mua bán tài sản:

“1. Bên mua phải trả đủ tiền vào thời điểm và tại địa điểm đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì phải trả đủ tiền vào thời điểm và tại địa điểm giao tài sản.

2. Bên mua phải trả lãi, kể từ ngày chậm trả theo quy định tại khoản 2 Điều 305 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.

Luật thương mại 2005 cũng quy định về nghĩa vụ thanh toán và thời hạn thanh toán của bên mua trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Theo đó, Điều 50 quy định:

“1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận.

2. Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

3. Bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra”.

Về thời hạn thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa, Điều 56 Luật thương mại 2005 quy định như sau:

“Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời hạn thanh toán được quy định như sau:

1. Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hoá;

2. Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hoá trong trường hợp có thỏa thuận theo quy định tại Điều 44 của Luật này.”

Như vậy, nếu các bên không có thỏa thuận khác sau khi bên bán giao tài sản, bên mua phải có nghĩa vụ trả đủ tiền như đã thỏa thuận. Vì vậy, trong trường hợp này bên mua không trả đúng số tiền theo giá đã thỏa thuận là vi phạm nghĩa vụ của mình. Bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu bên mua trả đúng, trả đủ số tiền như đã thỏa thuận, đồng thời yêu cầu bên mua phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định tại khoản 2 Điều 305 Bộ luật dân sự 2005.

Trong trường hợp bên mua vẫn không trả, bạn có thể làm đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm hại. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của bạn bị xâm phạm.