Trình tự thủ tục khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật

Trình tự thủ tục khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật

Câu hỏi. Luật sư cho tôi hỏi,  trình tự thủ tục khi nhà nước tiến hành thu hồi đất. xin cảm ơn Luật sư.

Trả lời. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Ask Law 19006261. Luật sư tư vấn về trình tự thủ tục khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật như sau:

 • Căn cứ pháp lý.
 • Luật đất đai 2013.
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai.
 • Trình tự thủ tục thu hồi đất.

         Theo quy định của Luật đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Trình tự thủ tục thu hồi đất bao gồm các bước như sau:

Bước 1. Xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

     – UBND cấp có thẩm quyền ( tỉnh hoặc huyện) ban hành thông báo thu hồi đất trong vòng 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp.

     – Thông báo thu hồi được gửi đến người dân có đất thu hồi, họp  và phổ biến người dân trong khu vực có đất thu hồi, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ở nơi có đất thu hồi.

     – Nội dung của thông báo thu hồi đất gồm có:

  • Lý do thu hồi đất.
  • Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  • Thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì phải ghi rõ tiến độ thu hồi đất.
  • Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm
  • Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư.

     – UBND xã phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất để lập phương án bồi thường, tái định cư.

     – Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Trong trường hợp người sử dụng đất không chịu phối hợp thì UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi vận động, thuyết phục để người sử dụng hiến đất thực hiện.

    – Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp thì Ủy ban nhân dân Huyện ra quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành thì UBND huyện ra quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.

 Bước 2. Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư

   – Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kết hợp với UBND xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bằng cách họp lấy ý kiến hoặc niêm yết công khai tại UBND xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

    – Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi.

    – Tổng hợp lấy ý kiến của người có đất thu hồi, kết hợp cùng UBND xã giải đáp thắc mắc của người dân khi người dân có thắc mắc. Hoàn chỉnh phương án để trình cơ quan có thẩm quyền.

    – Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước khi trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

Bước 3.  Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

   – UBND cấp có thẩm quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày.

   – Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư phối hợp với UBND xã:

 • Phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở UBND, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.
 • Gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

     – Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt;

     Bước 4. Tiếp nhận mặt bằng được giải phóng

          Trên đây là nội dung tư vấn của Ask Law đối với trường hợp của bạn về trình tự thủ tục khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Give a Comment