Trường hợp ngân hàng cho vay lãi nặng thì xử lý theo luật thế nào?

Trường hợp ngân hàng cho vay lãi nặng thì xử lý theo luật thế nào?

Câu hỏi

Trước đây vì làm ăn khó khăn nên bố tôi có vay của Công ty Tài Chính TNHH M ngân hàng Việt Nam TV với số tiền là 21.000.000đ, lãi suất 5%/ tháng để mua một căn hộ chung cư giá rẻ cho gia đình. Tôi xin hỏi với mức lãi suất trên, Ngân hàng có cho vay nặng lãi không? Nếu có bố tôi có thể khởi kiện không? Thủ tục gia hạn nợ với Ngân hàng được tiến hành như thế nào? Mong sớm nhận được sự tư vấn từ Luật sư!

Luật sư trả lời

1. Cơ sở pháp lý:

Quyết định Số 1627/2001/QĐ-NHNN

Quyết địnhSố 783/2005/QĐ-NHNN

Bộ Luật Dân sự năm 2005

2. Nội dung trả lời:

Trong Bộ luật dân sự năm 2005 quy định duy nhất một điều về lãi suất một cách trực tiếp:

“Điều 476. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng.

2. Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.”.

Về lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước, do bạn không nói rõ thời điểm ba bạn vay tiền của Công ty M từ thời điểm nào nên chúng tôi xin đưa ra nhận định dựa vào những quy định về lãi suất cơ bản hiện hành như sau: tại Điều 1 Quyết định 2868/QĐ-NHNN quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9,0%/năm . Như vậy, lãi suất do các bên thỏa thuận sẽ không được vượt quá: 9% x 150% = 13,5%/năm và lãi suất cho vay tối đa trung bình một tháng sẽ là: 13,5 : 12 = 1,125%/tháng.

Theo quy định tại Điều 163 Bộ luật hình sự năm 1999 thì để bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cho vay lãi nặng thì công ty M phải cho vay với mức lãi suất gấp 10 lần trở lên so với mức lãi suất mà pháp luật quy định. Như vậy, mức lãi suất phải từ 11,25%/tháng thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này. Theo đó, công ty M cho bố bạn vay với mức lãi suất là 5%/tháng là chưa đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, nếu có tranh chấp, thì lúc này Tòa án chỉ giải quyết dựa theo mức lãi suất mà pháp luật dân sự cho phép (1,125%/tháng)

Về việc gia hạn nợ vay, Gia hạn nợ vay là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian ngoài thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Điều 13 Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN quy định:

Điều 13. Trả nợ gốc và lãi vốn vay

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận về việc trả nợ gốc và lãi vốn vay như sau:

a) Các kỳ hạn trả nợ gốc;

b) Các kỳ hạn trả lãi vốn vay cùng với kỳ hạn trả nợ gốc hoặc theo kỳ hạn riêng;

c) Đồng tiền trả nợ và việc bảo toàn giá trị nợ gốc bằng các hình thức thích hợp, phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Đối với khoản nợ vay không trả nợ đúng hạn, được tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng trả nợ đúng hạn và không chấp thuận cho cơ cấu lại thời hạn trả nợ, thì số dư nợ gốc của hợp đồng tín dụng đó là nợ quá hạn và tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ; việc phạt chậm trả đối với nợ quá hạn và nợ lãi vốn vay do hai bên thỏa thuận trên cơ sở quy định của pháp luật. Tổ chức tín dụng phân loại toàn bộ số dư nợ gốc của khách hàng vay có nợ quá hạn vào tài khoản cho vay thích hợp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Tổ chức tín dụng và khách hàng có thể thỏa thuận về điều kiện, số lãi vốn vay, phí phải trả trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn.

4. Trả nợ vay bằng ngoại tệ: Khoản cho vay bằng ngoại tệ nào thì phải trả nợ gốc và lãi vốn vay bằng ngoại tệ đó; trường hợp trả nợ bằng ngoại tệ khác hoặc Đồng Việt Nam, thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phù hợp với quy định về quản lý ngoại hối của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

“Điều 22. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

1. Các tổ chức tín dụng tự quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, trên cơ sở khả năng tài chính của mình và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay:

a) Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả nợ trong các kỳ hạn tiếp theo, thì tổ chức tín dụng xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay.

b) Khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay đúng thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay, thì tổ chức tín dụng xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng.

Toàn bộ số dư nợ vay gốc của khách hàng có khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ được phân loại vào các nhóm nợ thích hợp theo quy định về phân loại nợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Các tổ chức tín dụng phải ban hành quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; việc phân cấp, ủy quyền cho các chi nhánh của mình quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ phải bảo đảm Hội sở chính nắm được kịp thời, đầy đủ và chính xác các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong toàn hệ thống. Các tổ chức tín dụng phải gửi quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ngay sau khi ban hành.

3. Đối với các khoản nợ vay được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, các tổ chức tín dụng phải báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với tổ chức tín dụng.”.

Về việc gia hạn nợ, nếu xét điều kiện cũng như lý do xin gia hạn nợ của bạn là chính đáng thì Ngân hàng sẽ xem xét cho gia hạn nợ theo Điều 22 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN, nhưng nếu bạn không đủ điều kiện được Ngân hàng gia hạn và không được điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi hoặc không được gia hạn nợ gốc hoặc lãi, thì tổ chức tín dụng sẽ chuyển toàn bộ số dư nợ sang nợ quá hạn.

Give a Comment