Danh mục: Tư vấn luật hành chính

Tư vấn luật hành chính 2019, 2020 mới ban hành. Những hướng dẫn, quy định sửa đổi bổ sung luật hành chính chuẩn bị được áp dụng.