Danh mục: Tư vấn luật hình sự

Tư vấn luật hình sự 2019, 2020 mới ban hành. Những hướng dẫn, quy định sửa đổi bổ sung luật hình sự chuẩn bị được áp dụng.