Câu hỏi: Ngày trước tôi học trung cấp rồi đi làm công nhân. Trong thời gian đi làm tôi học thêm lớp liên thông đại học hình thức vừa học vừa làm và cũng sắp lấy được bằng rồi. Hiện ...