Danh mục: Tư vấn luật Nghĩa vụ quân sự

Tư vấn luật Nghĩa vụ quân sự 2019, 2020 mới ban hành. Những hướng dẫn, quy định sửa đổi bổ sung luật Nghĩa vụ quân sự chuẩn bị được áp dụng.