Danh mục: Tư vấn luật nhà ở

Tư vấn luật nhà ở 2019, 2020 mới ban hành. Những hướng dẫn, quy định sửa đổi bổ sung luật nhà ở chuẩn bị được áp dụng.