Tuổi được phép đăng ký kết hôn theo luật mới là bao nhiêu?

Tuổi được phép đăng ký kết hôn theo luật mới là bao nhiêu?

Câu hỏi

Tôi sinh ngày 10/7/1998 vậy đến ngày 11/07/2015 thì tôi đã đủ tuổi kết hôn chưa? Theo luật hôn nhân gia đình hiện hành thì độ tuổi được phép kết hôn đối với nam là bao nhiêu?

Nội dung phân tích:

Điểm a khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định:

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;…”

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên mới được phép đăng ký kết hôn. Căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, tính đến thời điểm này 11/07/2015 bạn mới được 17 tuổi, vì vậy, bạn không đủ điều kiện về tuổi để đăng ký kết hôn.

Give a Comment