Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

All posts in Văn bản pháp luật

Luật nhà ở 2014

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014. Số/Ký hiệu 65/2014/QH13 Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng Loại văn bản Luật . . . Read more

Luật Nhà ở 2005

Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Số/Ký hiệu 56/2005/QH11 Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Văn An Loại văn bản Luật . . . Read more

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Số/Ký hiệu 92/2015/QH13 Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng Loại . . . Read more

Bộ luật Dân sự 2015

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015. Số/Ký hiệu 91/2015/QH13 Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng Loại văn bản Luật . . . Read more

Bộ luật Dân sự 1995

Bộ luật dân sự số 44-L/CTN đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995. Số/Ký hiệu 44-L/CTN Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Lê Đức Anh Loại văn bản . . . Read more

Bộ luật Lao động năm 2012

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Số/Ký hiệu 10/2012/QH13 Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng Loại văn bản . . . Read more