Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Vấn đề bồi thường nhà ở

Tôi có một vấn đề  thắc mắc, mong chuyên mục giải đáp giúp tôi.  Hiện tôi đang ở khu nhà tập thể sáu tầng thuộc của công ty A quản lý.
Năm 2005 công ty có thanh lý cho chúng tôi, đến nay công ty và phường có ý muốn di dời chúng tôi tạm đi nơi khác để xây lại nhà cho chúng tôi, công ty có đưa mức đền bù, nhưng lại lấy mức đền bù của nhà chưa thanh lý áp dụng cho chúng tôi, chúng tôi được biết là hiện chúng tôi vẫn chưa thuộc quản lý của địa phương mà vẫn của công ty. Vậy mức đền bù cho chúng tôi như thế nào là thỏa đáng ạ, chúng tôi sẽ được đền bù bao nhiêu tiền một m2, ( nhà chúng tôi thanh lý năm 2005 là 20 m2).  Mongchuyên mục  trả lời để chúng tôi được  biết về quyền lợi của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị giải đáp đến chuyên mục của chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi trả lời  như sau:

Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

“1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”

Đồng thời khoản 2 Điều 75 Luật Đất đai 2013 cũng quy định về Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:

“2. Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Trong trường hợp này, nếu Khu nhà tập thể sáu tầng của bạn sinh sống khi được công ty A thanh lý mà đã được cấp giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật thì khi thực hiện di dời khu tập thể của bạn sẽ được bồi thường theo quy định. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Điều 114 Luật đất đai 2013 quy định về bảng giá đất và giá đất cụ thể như sau:

“ …

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất”.

Như vậy, giá đất tại bảng giá đất của UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi sẽ được xem xét tới các yếu tố như giá đất thị trường; hay thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai để xác định.

Trên đây là nội dung giải đáp của chúng tôi, mong có thể giúp bạn giải đáp vấn để. Việc đưa ra nội dung trên chúng tôi căn cứ vào quy định của pháp luật và thông tin mà người hỏi đưa ra. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục của chúng tôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>