Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Việc công ty có hai người đại diện pháp luật có được hay không?

Chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật!  Tôi muốn hỏi về  vấn về vấn đề người đại diện pháp luật cho Doanh nghiệp.Hiện  tôi muốn biết công ty có 2 người đại diện theo pháp luật cho doanh nhiệp được không? Cty TNHH 3 thành viên trong đó hiện có 2 thành viên mang quốc tịch là  Mỹ , còn lại là mang quốc tịch Việt Nam, người đại diện Pháp luật  cho Doanh nghiệp là người khác. Hiện tại người đứng đầu cho Cty không làm đại diện nữa, 1 thành viên trên giấy phép là người Việt Nam muốn bán cổ phần. Vì vậy tôi muốn hỏi trường hợp CTy tôi có thêm người đại diện có được hay không? mong chuyên mục có thể giải đáp vấn đề trên của tôi. Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã  gửi câu hỏi tới chuyên mục của chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

“1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền”.

Vậy, theo quy định của pháp luật thì công ty TNHH có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và được thể hiện cụ thể tại Điều lệ của doanh nghiệp.

Trường hợp của bạn, công ty TNHH 3 thành viên trong đó hiện 02thành viên là quốc tịch Mỹ,1 là quốc tịch Việt Nam. Người đại diện PL cho DN không phải một trong 03 thành viên của đơn vị và hiện tại đại diện cho công ty không tiếp tục làm đại diện, 1 thành viên trên giấy phép là người VN muốn bán cổ phần thì công ty của bạn có thể thêm người đại diện nhưng phải bảo đảm có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Thứ 2, hồ sơ đăng ký thêm người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thêm người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác) của người muốn thêm vào đại diện theo pháp luật công ty.

Thứ 3, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký thêm người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Phòng đăng ký kinh doanh cấp Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thứ 4, thời gian giải quyết thủ tục đăng ký thêm người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 03 ngày làm việc kể từ ngày phòng đăng ký kinh doanh nhận được thông báo.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do bạn cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>